Lid worden

De scholen voor christelijk onderwijs in Midden- en Oost-Groningen worden bestuurd door het bestuur van de Vereniging Christelijk Onderwijs Midden- en Oost-Groningen. De vereniging heeft als doel het oprichten en instant houden van scholen voor christelijk onderwijs. De leden van de VCO zijn ouders van leerlingen en anderen die het christelijk onderwijs een warm hart toedragen en daar als zodanig ook hun steentje aan willen bijdragen.

Betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind(eren) en anderen die het christelijk onderwijs een warm hart toedragen is van groot belang. Door lid te worden van de VCO is er de mogelijkheid om mee te denken en te beslissen over belangrijke zaken, want elk lid heeft stemrecht in de ledenvergadering van de afdeling en via de afgevaardigde in de ledenraad ook in de algemene ledenvergadering van de VCO. Het bestuur van de VCO doet dan ook een dringend beroep op u om uw betrokkenheid te tonen en lid te worden van de vereniging.

Een groot ledenbestand betekent een breed draagvlak voor het instant houden van scholen voor christelijk onderwijs. De grondslag en het doel van de vereniging zijn de bouwstenen om de scholen van de VCO echte en hechte levensgemeenschappen van mensen te doen zijn waar alle kinderen en hun ouders van harte welkom zijn! Bouwstenen om scholen te vormen die een goede voorbereiding zijn op een samenleving die niet alleen een kwaliteitsopleiding vraagt, maar boven alles kwaliteit in MENS-ZIJN!

Het lidmaatschap is persoonlijk. Het lidmaatschapsgeld bedraagt minimaal € 7,50 per jaar. Dit bedrag komt in zijn geheel ten goede aan de school via welke u lid bent en wordt besteed aan het organiseren van diverse activiteiten. Een vrijwillige bijdrage bovenop het lidmaatschapsgeld is natuurlijk welkom en zal ook in zijn geheel ten goede komen aan de school.

Om lid te kunnen worden van onze vereniging vragen wij u grondslag en doel, zoals hierna staat omschreven te onderschrijven.
Grondslag (artikel 2 van de statuten)
De vereniging aanvaardt de Bijbel als basis en inspiratiebron voor al haar handelen in de verhouding tot God, de naaste en de haar omringende wereld. Dat betekent dat alle scholen proberen in de praktijk antwoord te geven op de vraag op welke manier Bijbelse woorden in daden kunnen worden omgezet. Dat we samen zoeken naar de juiste weg die we in het leven moeten gaan: naar elkaar, naar de ander, naar Jezus. Zoeken naar een weg die leidt naar een wereld, zoals God die voor ons mensen bedoeld heeft.
Doel (artikel 3 van de statuten)
  1. De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot de oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk basisonderwijs in Midden- en Oost-Groningen. 
  2. Zij tracht dit doel te verwerkelijken door het houden van vergaderingen, door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke, regionale en algemene belangen van het christelijk onderwijs behoort en voorts door alle andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig zijn.

Zij beoogt niet het maken van winst.

Met deze brief kunt u lid worden van de vereniging. Wilt u geen lid worden maar wel donateur? Dan kan dat ook. 
De donateursbijdrage bedraagt minimaal € 5,00. Als donateur steunt u de vereniging ook en uw bijdrage komt eveneens geheel ten goede aan de school. Donateurs hebben in de ledenvergadering echter geen stemrecht en kunnen niet gekozen worden in het algemeen bestuur.

Het lidmaatschap eindigt niet automatisch wanneer uw kind(eren) de basisschool verla(a)t(en). U kunt het lidmaatschap  beëindigen door een e-mail te sturen aan het secretariaat van de VCO Midden- en Oost-Groningen (info@vcomog.nl) of schriftelijk naar: VCO Midden- en Oost-Groningen, Postbus 35, 9665 ZG te Oude Pekela.